Training
Competitie
Laatste records

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersovereenkomst GZV

 

Ondergetekenden

De sportorganisatie/vereniging Groenlose Zwem Vereniging (hierna: GZV), gevestigd te Groenlo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H.J Blokhorst, mevrouw E.J.M. Klein Gunnewiek-Althoff en mevrouw G. Luttikholt-Postmus, in de functie van gezamenlijk bevoegd bestuurders van GZV, hierna te noemen ‘de vereniging’,

 

en

 

………., wonende te ………., geboren op ………………., hierna te noemen ‘vrijwilliger’,

 

overwegen het volgende:

 

  • de vereniging doet voor de uitvoering van de hierna omschreven werkzaamheden een beroep op externe ondersteuning door vrijwilligers;
  • vrijwilliger is bereid om de vereniging te ondersteunen bij de uitvoering van enkele activiteiten/evenementen (optie: en doet dit al een geruime tijd conform mondelinge overeenkomst, welke nu alsnog schriftelijk wordt vastgelegd);
  • partijen hebben nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen hen een dienstverband te laten ontstaan.

 

en verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten.

 

Artikel 1        Activiteiten

De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging met ingang van [datum] activiteiten verrichten op het gebied van het geven van of het ondersteunen bij trainingen-het begeleiden van zwemmers tijdens zwemwedstrijden/optie: De vrijwilliger verricht ten behoeve van de vereniging activiteiten op het gebied van het geven van of ondersteunen bij trainingen-het begeleiden van zwemmers tijdens zwemwedstrijden.

 

De activiteiten zullen bestaan uit het geven van of het ondersteunen bij zwemtrainingen en het begeleiden van zwemmers tijdens zwemwedstrijden.

 

Partijen kunnen de activiteiten in onderling overleg wijzigen.

 

Artikel 2        Onkostenvergoeding

De vrijwilliger ontvangt een vergoeding van EUR 5,00 per uur als vrijwilliger in de functie van trainer (met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar). LET OP BIJ VRIJWILLIGER JONGER DAN 21 JAAR LAGER VRIJGESTELD BEDRAG EN BIJ VRIJWILLIGER JONGER DAN 16 JAAR EVENEENS MOGELIJKE ANDERE REGELS VAN TOEPASSING, DAN DEZE MODELOVEREENKOMST NIET GEBRUIKEN. De vereniging zal de vergoeding maandelijks/per kwartaal/(half)jaarlijks overmaken op bankrekeningnummer … van de vrijwilliger. De vrijwilliger ontvangt de vergoeding voor trainingen op reguliere trainingsmomenten, alsmede voor alle andere extra trainingen ten tijde van vakanties/andere momenten. De reguliere trainingsmomenten zijn op de vaste zwemavonden:

- ten aanzien van de selectie: 4x per week;

- ten aanzien van de masters: 1x per week;

Er is voor deze vaste trainingen een vergoeding beschikbaar van € 10 totaal per genoemde training/avond, uitgaande van 1 uur aan het bad en 1 uur ondersteunende werkzaamheden voor de vereniging/gerelateerd aan de trainingen. De trainers zullen in onderling overleg bepalen wie die avond de training zal geven en voor die avond de vergoeding kan declareren.

 

Er is enkel een uitzondering van toepassing voor de reguliere training van de selectie (op de dinsdagavond). Alsdan is tevens een uurvergoeding van € 5 beschikbaar voor een vrijwilliger die de trainer zal ondersteunen tijdens de training gedurende het uur van de training.

 

Tevens ontvangt de vrijwilliger een onkostenvergoeding voor reiskosten van € 0,15 per voor GZV gereden kilometer. Deze vergoeding wordt alleen toegekend als het een enkele reisafstand betreft van 5 kilometer of meer. De vergoeding zal worden toegekend voor alle gemaakte ritten ten aanzien van trainingen.

 

De hierboven bepaalde beschikbare vergoedingen zijn de standaardvergoedingen die maximaal zullen worden uitgekeerd, totaal € 45 per week ten aanzien van de selectie en € 10 per week ten aanzien van de masters (exclusief reiskosten). Afwijkingen hierop kunnen slechts worden gedaan en doorgevoerd, na overleg met en goedkeuring van het bestuur. Indien een vrijwilliger wil afwijken van hierboven genoemde maximale te ontvangen vergoeding, staat het hem/haar vrij om een verzoek hiervoor in te dienen bij het bestuur. Het bestuur zal aan de hand van de aangedragen reden en onderbouwing voor de afwijking bepalen of er een wijziging zal worden doorgevoerd of niet. Hierin zullen alle omstandigheden van het geval worden afgewogen en zal getracht worden uniformiteit omtrent uitbetalen van vergoedingen te bewaken.

 

Artikel 3        Verplichtingen

1.       In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig de vereniging op de hoogte brengen.

2.       De vrijwilliger kan in het geval van verhindering een vervanger voor de vereniging regelen. De vrijwilliger zal de vereniging tijdig op de hoogte brengen van de naam van de vervanger.

3.       De vrijwilliger dient zich te houden aan de gedragsregels van de GZV/NOC NSF, zoals zijn weergegeven op de website van de GZV.

 

Artikel 4        Contactpersoon-bestuur

De vrijwilliger bepaalt in overleg met het bestuur de inhoud van de activiteiten. Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatief ontplooien.

 

Artikel 5        Begeleiding

De wijze waarop en door wie de vrijwilliger wordt begeleid, wordt bepaald door het bestuur.

 

Artikel 6        Verantwoordelijkheden

De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen.

 

Tevens is de vrijwilliger gehouden om elke drie jaar medewerking te verlenen aan het aanvragen van een VOG die voorziet ten aanzien van de werkzaamheden die door de vrijwilliger worden uitgevoerd, zodat de vereniging dienaangaande aan alle verplichtingen die hieraan worden gesteld kan voldoen.

 

 

 

Artikel 7        Geschillen    

In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en een ander persoon zal de kwestie worden voorgelegd aan het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 8        Ongevallenverzekering

Middels het lidmaatschap via de KNZB en middels de gemeente Oost Gelre is ten behoeve van de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten. Deze garandeert een uitkering in geval van lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens het verrichten van de activiteiten overkomt.

 

Middels het lidmaatschap via de KNZB en middels de gemeente Oost Gelre is ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade die de vrijwilliger eventueel tijdens de uitoefening van de overeengekomen activiteiten veroorzaakt.

 

Artikel 9        Vrijwilligersovereenkomst

Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de loonheffing en/of werknemersverzekeringen. De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

 

De relatie tussen de vereniging en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

 

 

Artikel 10      Duur

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. Zowel de vrijwilliger als de vereniging kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen, met een redelijke termijn waarbinnen een oplossing voor het ontstane gat kan worden gevonden. Wanneer de vrijwilliger – door het aanvaarden van een betaalde baan – daar niet aan kan voldoen, dient de vrijwilliger de door hem/haar te verrichten activiteiten zorgvuldig over te dragen dan wel af te ronden.

 

Op verzoek van de vrijwilliger zal de vereniging bij het einde van de overeenkomst een vrijwilligersverklaring opstellen, waarin onder meer de verrichte activiteiten worden vermeld.

 

Handtekening opdrachtgever                                  Handtekening opdrachtnemer

[de vereniging]                                                            [vrijwilliger]

 

________________________________                          ____________________________

De heer J.H.J. Blokhorst

 

________________________________                         

Mevrouw E.J.M. Klein Gunnewiek-Althoff

 

________________________________                         

Mevrouw G. Luttikholt-Postmus

 

 

 

 

Datum:__________________________                          Datum:______________________

Laatste nieuws

Agenda