Training
Competitie
Laatste records

Aannamebeleid vrijwilligers

Aannamebeleid vrijwilligers

GZV is een vereniging die draait op en kan bestaan door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden we als vereniging niet kunnen bestaan. Ons uitgangspunt is dat eenieder vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven werken met vrijwilligers die een integere bedoeling hebben, geldt er binnen GZV een aannamebeleid, alvorens iemand vrijwilliger kan worden.

Het is van groot belang dat onze sporters kunnen sporten in een veilig sportklimaat, waarbij trainers, assistent-trainers en overige vrijwilligers hen op de juiste wijze begeleiden om ten allen tijden bij te dragen aan dit veilige sportklimaat.

Met ons aannamebeleid proberen we te waarborgen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen afgeschrikt worden om een vrijwilligersfunctie binnen de GZV te vervullen. Daarom hanteert GZV het volgende aannamebeleid:

 • Intakegesprek met een lid van het bestuur;
 • De vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst, waarin de verhouding tussen GZV en de vrijwilliger is vastgelegd;
 • De vrijwilliger is verplicht (onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst) medewerking te verlenen aan de afgifte van een VOG ten behoeve van de activiteiten bij GZV. Tevens is de vrijwilliger gehouden medewerking te verlenen aan het vernieuwen van de VOG om de drie jaar;
 • De vrijwilliger dient zich te houden aan de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en welke hieronder expliciet zijn weergegeven.

 

Gedragsregels

Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF, zo eveneens in het geval van GZV:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Laatste nieuws

Agenda